Thông tin pháp luật

Thông tin pháp luật

Thông tư 08/2022/TT-BKHDT

Thông tư 08/2022/TT-BKHDT

Ngày đăng: 18/03/2023 08:44 AM

Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thông tư 29/2020/TT-BYT

Thông tư 29/2020/TT-BYT

Ngày đăng: 29/08/2022 10:16 AM

Thông tư 29/2020/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng y tế ban hành, liên tịch ban hành

Thông tư 15/2019/TT-BYT

Thông tư 15/2019/TT-BYT

Ngày đăng: 29/08/2022 10:09 AM

Thông tư 15/2019/TT-BYT Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Ngày đăng: 29/08/2022 10:02 AM

Nghị định 63/2014/NĐ-CP Quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Thông tư 03/2018/TT-BYT

Thông tư 03/2018/TT-BYT

Ngày đăng: 29/08/2022 09:46 AM

Thông tư 03/2018/TT-BYT Quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Nghị định 155/2018/NĐ-CP

Nghị định 155/2018/NĐ-CP

Ngày đăng: 29/08/2022 09:38 AM

Nghị định 155/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Thông tư 07/2018/TT-BYT

Thông tư 07/2018/TT-BYT

Ngày đăng: 29/08/2022 09:51 AM

Thông tư 07/2018/TT-BYT Quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược

Nghị định 54/2017/NĐ-CP

Nghị định 54/2017/NĐ-CP

Ngày đăng: 29/08/2022 09:20 AM

Nghị định 54/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược
Zalo